Państwowa Szkoła Muzyczna I I II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna Ii II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach,

ul. Księcia Ziemowita 12, reprezentowana przez dyrektora szkoły.


Inspektor ochrony danych Administratora

Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Przemysław Kawa, adres e-mail: iod@psmgliwice.onmicrosoft.com


Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia  i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
 • Art. 6 ust. 1 lit.  a) , b), c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 1. Przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku)
   

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

  1. Dostawca oprogramowania do przygotowania i wydruku świadectw szkolnych
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  4. Podmioty, które realizują zadania publiczne


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.
- Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe


1. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
3. Podanie danych osobowych objętych zgodą jest nie jest obowiązkowe.  Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej znajduję się treśc zarządzenia oranizacyjnego

Zarzadzenie_organizacyjne_Prezydenta_Miasta_Gliwice_84_19_z_dnia_12_sierpnia_2019_r

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPaństwowa Szkoła Muzyczna I I II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSylwia Zawada
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:54:15
Informację wprowadził do BIPSylwia Zawada
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:54:15
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1dodanie treściSylwia Zawada2020-09-08 10:53:49
2dodanie treściSylwia Zawada2020-09-15 09:53:29
3dodanie treściSylwia Zawada2020-09-21 11:39:26
4dodanie treściSylwia Zawada2021-02-17 12:28:07
5dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:00:25
6dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:25:54
7dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:27:37
8dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:28:38
9dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:28:46
10dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:38:45
11dodanie treściSylwia Zawada2021-12-29 14:40:45
12dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 12:45:35
13dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 12:54:18
14dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 12:55:58
15dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:00:48
16dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:04:12
17dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:06:30
18dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:08:07
19dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:09:16
20dodanie treściSylwia Zawada2022-03-03 13:09:26
21dodanie treściSylwia Zawada2024-02-20 09:20:19